2018 Yılı Mali Destek Programları Başvuru Sonuçları

2018 yılı Teklif Çağrısı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilen 2018 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme süreci 24 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısı ile tamamlanmıştır.

Tamamlanan değerlendirme süreci sonucu Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan projelere ait asil liste aşağıda sunulmuştur.

Asil listede yer alan projelerin başvuru sahipleri, en geç 8 Ağustos 2018 tarihine kadar başvuru formu ve ekleriyle başvuru rehberinde belirtilen ilgili destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretini Ajansımıza elden teslim etmelidir. Belirtilen süre içerisinde evrak teslimi için idb@marka.org.tr adresine e-posta atarak randevu talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını takiben en geç beş (5) iş günü içinde başvuru sahipleri sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Gerekli bilgi ve belgelerin sunulmasını takiben en geç on (10) iş günü içinde başvuru sahipleri ile Ajansımız arasında sözleşme imzalanacaktır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza başvurmayan, sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajansımız tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır. Aynı süre içinde mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru sahiplerine on (10) günlük ilave süre tanınabilir.

Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmaz.

Başvuru sahiplerinin sözleşme ve proje uygulama takvimine ilişkin süreci Ajansımız internet sitesinden (www.marka.org.tr) takip etmeleri rica olunur.

Sözleşme imzalanan projelerin listesi de Ajansımız internet sitesinde ilan edilerek kamuoyuna duyurulacaktır.

2018 Yılı Mali Destek Programları’na gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Turizm Mali Destek Programı

MESLEK
ULAŞIM
Temiz
Temiz

 

Destek Sözleşmesi İmza Süreci Kılavuzu

Bu kılavuz sözleşme imza sürecinde hazırlamanız gereken dokümanlara ilişkin bir rehber niteliğindedir. Bu kılavuzda belirtilen dosyaların tam ve eksiksiz olarak Ajansa teslim tarihi en geç 8 Ağustos 2018 olarak belirlenmiştir. Belirtilen süre içerisinde evrak teslimi için idb@marka.org.tr adresine e-posta atarak randevu talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Ajansımıza gelmeden önce lütfen aşağıdaki adımları sıra ile yapınız:

 1. Aşağıda belirtilen tüm evrakları hazırlayınız.
 2. Sizlerin proje başvurusu sırasında belirtiğiniz e-postalara gönderilen/gönderilecek sözleşme ve eklerinin hiçbir değişiklik yapmadan çıktısını alınız. Tüm evrakları hazırladıktan ve dosyaladıktan sonra idb@marka.org.tr adresine e-posta atarak randevu talebinde bulununuz.
 3. Belirlenen randevu tarihinde “Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A İzmit – Kocaeli” adresinde bulunan Ajans merkezimize evraklarınızı teslim ediniz.
 4. Dosyanızda eksik evrak bulunması halinde, belirlenen eksik evrakları ivedilikle tamamlamanız talep edilecektir.

TALEP EDİLEN EVRAKLAR ve DOSYALAMA KURALLARI

Sözleşme özel koşulları ve revize bütçeniz proje başvurusu sırasında belirtiğiniz e-postalara gönderilecektir. Diğer belgeleri aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. 

 1. Başvuru aşamasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) yüklediğiniz,
 1. Başvuru Formu ve Ekleri ile
 2. Destekleyici Belgeleri

ve aşağıda sıralanan belgeleri

 1. Terör Bağlantısı Olmadığına Dair Taahhütname
 2. Matbu Belge Taahhütnamesi

kırmızı klasör içerisinde randevu tarih ve saatinde Ajans merkezine teslim ediniz.

2. Destek Sözleşmesi ve Ekleri

Destek sözleşmesi ve ekleri üç farklı dosyada, üç nüsha halinde teslim edilmelidir. Her bir dosya içerisinde bulunması gereken evraklar aşağıda sıralanmıştır. Evrak şablonuna ulaşabilmek için ilgili evrak üzerine tıklayınız.

 

Bir adet küçük boy mavi klasör temin ediniz. İçerisine bir adet mavi, bir adet yeşil ve bir adet telli kırmızı dosya takınız.

 

 

 

 

Dosyalama Sistemi

Telli dosyaların içine aşağıda belirtilen evrakları sırası ile yerleştiriniz. En üste kırmızı, ortada yeşil ve en altta mavi telli dosya olacak şekilde mavi klasörün içine yerleştiriniz. Mavi klasörün sırtlığını yandaki   “dosya sirtligi” adli linkten açılacak excel sayfasındaki bilgilere göre oluşturacağınız formata göre yazdırınız ve proje klasörünüzün sırtına yerleştiriniz. Sırtlık yazısında kullanacağınız proje numaranız, KAYS portalında yer alan referans numaranızdır. 

Telli dosyalar içerisine konacak belgeleri Lütfen şeffaf dosyaya koymayınız.       

Kırmızı Dosya

 1. Proje Uygulama Taahhütnamesi

(Proje uygulama dönemindeki önemli hususları özetleyen belge imza yetkilisi tarafından imzalanacaktır.)

 1. İmza Yetki Devri Belgesi

(Kurumunuz imza yetkilisinin onayıyla kurumda çalışan personel ya da personellere proje ile ilgili olarak imza yetkisi devredilebilir.)

 1. Standart Sözleşme Özel Koşullar

(Başvuru formunda belirttiğiniz e-posta adresine gönderilecektir.  Her sayfasının paraflanması son sayfasının imzalanması gerekmektedir)

 1. Genel Koşullar (Ek-II)

(Her sayfasının paraflanması gerekmektedir.)

 1. Revize Bütçe (Ek-III)

(Başvuru formunda belirttiğiniz e-posta adresine gönderilecektir. Her sayfasının paraflanması gerekmektedir.)

 1. Satın Alma Kuralları (Ek-IV)

(Her sayfasının paraflanması gerekmektedir.)

 1. Mali Kontrol Taahhütnamesi – Muvafakatname

(Genel bütçeli kamu idareleri  (il ve ilçe müdürlükleri, valilik ve kaymakamlıklar vs.) için bu belge illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Diğer kuruluşlar kendileri imzalayacaklardır.)

 1. Ön Ödeme Talep formu (Ek-V)

(Şablon indirilecek, gereken yerler doldurulacaktır.)

 1. Mali Kimlik Formu (Ek-VI)

(Bu form kurumunuz tarafından doldurulduktan ve imza yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Banka yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.) 

 1. Hesap Cüzdanı Fotokopisi

(Aşağıda açıklama yapılmıştır.)

 1. Kimlik Beyan Formu  (Ek-VII) - (Kamu, Gerçek veya Tüzel Kişilik Belgesi Örneği)
 1. Kesin Teminat Mektubu (Suret) (Ek-XIII)

(Teminat mektubunun aslı telli mavi dosyaya konacaktır. Aşağıda açıklama yapılmıştır.) 

 1. Kurum Aleyhine Kesinleşmiş Haciz İşlemi Bulunmadığına Dair Beyanname  (Ek-XIV)
 1. Ortak Varsa Görevlendirme Yazısı

(Ayrıca; Ortak Belediye, Ticaret Sanayi Odası veya İl Özel İdaresi ise Ajansa borcu yoktur yazısı; ortak özel kuruluş ise vergi ve SGK borcu yoktur yazıları sunulması da gereklidir.)

 1. Proje toplam bütçesinin binde 9,48’i (binde dokuz virgül kırk sekiz) kadar Damga Vergisi’nin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge. (Suret)

(Damga Vergisi’nden muaf ise muafiyete ilişkin belge (Sanayi ve Ticaret Odaları ile Birlikler Damga Vergisi’nden muaf değillerdir. Damga Vergisi’ni ödeyeceklerdir.) (Valilikler, il/ilçe müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler gibi kamu kurumları damga vergisinden muaftır))

 1. Sosyal sigorta prim borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belgenin aslı

(Hazine Müsteşarlığı ya da Ajansa hitaben alınmış olacaktır. Kesinlikle ihale kapsamı için alınmayacaktır.) (Kamu kurumları hariç) (Dernek, vakıf, oda ve borsalar bu belgeyi alacaklardır) (Devletten KDV veya herhangi başka ad altında alacağı olup SGK borcunu ödemeyenler Ajans ile sözleşme imzalayamazlar. Mutlaka SGK borcu yoktur ya da yapılandırılmıştır yazısının getirilmesi gerekmektedir.) (Belgeyi internetten alacak olanlar “Hazine için” olan kısmı seçebilirler)

 1. Vergi borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge

(Hazine Müsteşarlığı’na ya da Ajansa hitaben alınmış olacaktır. Kesinlikle ihale kapsamı için alınmayacaktır) ( asıl) (Kamu kurumları hariç) (Devletten KDV veya herhangi başka ad altında alacağı olup vergi borcunu ödemeyenler Ajans ile sözleşme imzalayamazlar. “Vergi borcu yoktur ya da yapılandırılmıştır” yazısının getirilmesi gerekmektedir.)

 1. Ajansa borcu yoktur yazısı

(Ajansa borcu olan kurumların projeleri desteklenemez. Sözleşme imzalamak isteyen kurumlar önce Ajansa olan borçlarını kapatmak durumundadırlar. Sadece İl Özel İdareleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Belediyeler bu belgeyi alacaklardır.)

 1. Projenin uygulanması için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması zorunlu her türlü mülkiyet, kira sözleşmesi, izin ruhsat, yetki belgesi ve lisanslar (Örneğin ÇED Raporu veya ÇED Raporuna ihtiyaç duyulmadığını gösteren ilgili kurum yazısı, sağlık ruhsatı v.b.)
 1. Proje kapsamında inşaat varsa inşaat ruhsatı ya da inşaat ruhsatına gerek olmadığına ilişkin yazı, teknik projeler ve keşif özetleri

(malzeme, metraj, keşif listesi vb.)

Yeşil Dosya

 1. Standart Sözleşme Özel Koşullar

(Başvuru formunda belirttiğiniz e-posta adresine gönderilecektir. Her sayfasının paraflanması son sayfasının imzalanması gerekmektedir)

 1. Genel Koşullar (Ek-II)

(Her sayfasının paraflanması gerekmektedir.)

 1. Revize Bütçe (Ek-III)

(Başvuru formunda belirttiğiniz e-posta adresine gönderilecektir. Her sayfasının paraflanması gerekmektedir.)

 1. Satın alma Kuralları (Ek-IV)

(Her sayfasının paraflanması gerekmektedir.)

 1. Mali Kimlik Formu (Ek-VI)

(Bu form kurumunuz tarafından doldurulduktan ve imza yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Banka yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.) 

 1. Proje toplam bütçesinin binde 9,48’i (binde dokuz virgül kırk sekiz) kadar Damga Vergisi’nin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge. (Asıl)

(Damga Vergisi’nden muaf ise muafiyete ilişkin belge (Sanayi ve Ticaret Odaları ile Birlikler Damga Vergisi’nden muaf değillerdir. Damga vergisini ödeyeceklerdir.) (Valilikler, il/ilçe müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler gibi kamu kurumları damga vergisinden muaftır))

Mavi Dosya

 1. İmza Yetki Devri Belgesi

(Kurumunuz imza yetkilisinin onayıyla kurumda çalışan personel ya da personellere proje ile ilgili olarak imza yetkisi devredilebilir.)

 1. Standart Sözleşme Özel Koşullar

(Başvuru formunda belirttiğiniz e-posta adresine gönderilecektir. Her sayfasının paraflanması son sayfasının imzalanması gerekmektedir.)

 1. Revize Bütçe (Ek-III)

(Başvuru formunda belirttiğiniz e-posta adresine gönderilecektir. Her sayfasının paraflanması gerekmektedir.))

 1. Mali Kontrol Taahhütnamesi-Muvafakatname

(Genel bütçeli kamu idareleri  (il ve ilçe müdürlükleri, valilik ve kaymakamlıklar vs.) için bu belge illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Diğer kuruluşlar kendileri imzalayacaklardır.)

 1. Ön Ödeme Talep formu (Ek-V)

(Şablon indirilecek, gereken yerler doldurulacaktır.)

 1. Mali Kimlik Formu (Ek-VI)

(Bu form kurumunuz tarafından doldurulduktan ve imza yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra Banka yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olmalıdır.) 

 1. Hesap cüzdanı fotokopisi
 1. Kimlik Beyan Formu  (Ek-VII) - (Kamu, Gerçek veya Tüzel Kişilik Belgesi Örneği)
 1. Kesin Teminat Mektubu (Asıl) (Ek-XIII)
 1. Kurum Aleyhine Kesinleşmiş Haciz İşlemi Bulunmadığına Dair Beyanname  (Ek-XIV)
 1. Proje toplam bütçesinin binde 9,48’i (binde dokuz virgül kırk sekiz) kadar Damga Vergisi’nin Maliye veznesine yatırıldığına dair belge. (Suret)

(Damga Vergisi’nden muaf ise muafiyete ilişkin belge (Sanayi ve Ticaret Odaları ile Birlikler Damga Vergisi’nden muaf değillerdir. Damga vergisini ödeyeceklerdir.) (Valilikler, il/ilçe müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler gibi kamu kurumları damga vergisinden muaftır))

 1. Sosyal sigorta prim borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belgenin sureti

(Hazine Müsteşarlığı ya da Ajansa hitaben alınmış olacaktır. Kesinlikle ihale kapsamı için alınmayacaktır.) (Kamu kurumları hariç) (Dernek, vakıf, oda ve borsalar bu belgeyi alacaklardır) (Devletten KDV veya herhangi başka ad altında alacağı olup SGK borcunu ödemeyenler Ajans ile sözleşme imzalayamazlar. Mutlaka SGK borcu yoktur ya da yapılandırılmıştır yazısının getirilmesi gerekmektedir.) (Belgeyi internetten alacak olanlar “Hazine için” olan kısmı seçebilirler)

 1. Vergi borcu bulunmadığına veya borcunun yapılandırıldığına dair güncel belge (Suret)

(Hazine Müsteşarlığı’na ya da Ajansa hitaben alınmış olacaktır. Kesinlikle ihale kapsamı için alınmayacaktır) ( asıl) (Kamu kurumları hariç) (Devletten KDV veya herhangi başka ad altında alacağı olup vergi borcunu ödemeyenler Ajans ile sözleşme imzalayamazlar. “Vergi borcu yoktur ya da yapılandırılmıştır” yazısının getirilmesi gerekmektedir.)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. Şehrinizde bulunan herhangi bir Halkbank şubesinden yeni, sadece bu projenize özel hesap açılacaktır. Açılacak yeni hesap destek almaya hak kazanan kurum adına açılacaktır. Kişi adına hesap açılmayacaktır. Destek almaya hak kazanan gerçek kişi, yalnızca tacir statüsünde ise kişisel hesap açılabilir. Genel bütçeli kamu idareleri (il ve ilçe müdürlükleri, valilik ve kaymakamlıklar vs.) hesaplarını, il merkezlerinde Defterdarlığa bağlı Muhasebe Müdürlüğü, ilçelerde ise Mal Müdürlükleri aracılığı ile açtırmaları gerekmektedir. Genel bütçeli kamu idareleri, hesaplarını Ziraat Bankası’ndan açacaklardır. Açılacak hesap MARKA ile kurumunuzun ortak hesabı değildir. Sadece kurumunuzun mudisi olduğu bir hesaptır. Proje harcamaları bu hesaptan yapılacağı için, kurumunuzun hangi alt biriminin (strateji başkanlığı, bütçe başkanlığı, ya da BAP birimi gibi) bu hesaptan sorumlu ve yetkili olacağının baştan iyi belirlenmesi gerekmektedir. Yeni açılacak bu hesaptan, kurumunuzun başka bir hesabına aktarma yapılarak, proje harcamalarının o hesaptan yapılması mümkün değildir.

2. Mali Kimlik Formu’nda yazan IBAN numarasının KAYS üzerinden girilmesi gerekmektedir. Proje başvurunuz sırasında belirlediğiniz kullanıcı adı ve parolasıyla KAYS portalına giriş yapınız. Sonrasında sırasıyla, “Proje İşlemleri / Sözleşme Yönetimi / Mali Kimlik Formu” menüsüne girin, proje referans numaranızın üzerinde tıklayın, aşağıda aktifleşen “EKLE” sekmesine basın ve açılan pencereye IBAN bilgilerinizi girin, kaydedin. “Vadeli hesap / kazanç getirici hesap açılmıştır” sekmesinin aktif olması durumunda, bu kutucuğu işaretleyebilirsiniz.

3. KOBİ’ler için teminat hususu: 

Ajans toplam destek tutarının %20’si ile %60’ı kadar bankadan alınmış Teminat Mektubu veya bu tutarın ajans hesabına yatırıldığına dair banka dekontu (Ajansa vereceğiniz teminat mektubunun miktarı kadar Ajans size ön ödeme yapabilecektir. Örneğin destek tutarının %20’si kadar teminat verirseniz, destek tutarının %20’si kadar ön ödeme alabilirsiniz. En az %20 teminat verilmelidir. Ön ödeme tutarı toplam destek miktarının %60’ını geçemez.)

IBAN: TR91 0001 2001 3960 0007 0000 22

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Halk Bankası İzmit Ticari Şubesi (Şube Kodu: 1396)

Kamu Kurumları için teminat hususu:

Kamu kurum ve kuruluşlarından teminat istenmez. Ancak kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri (Sanayi ve Ticaret Odaları gibi) teminat vermek durumundadır. Bu durumda olan yararlanıcılarımız destek tutarının %10’u kadar Ajansa kesin teminat verecektir.

Teminat mektubunun süreleri:

Mali Destek Projeleri (MDP) için: Proje süresi + 8 (sekiz) ay

4. Tüm evraklarınızı tamamladıktan sonra KAYS üzerinden sözleşme kontrol listesini doldurup gerekli evrakları KAYS’a yükleyiniz.

5. Dosya sırtlığını doğru hazırladığınızdan emin olunuz.

25 Temmuz 2018