2018 Yılı Teknik Destek Programı

Program Tanıtımı

Programın Amacı ve Öncelikleri

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu amaçtan hareketle, bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planımızla uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan Sonuç Odaklı Programların (SOP) hedefleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

 • Bölgemizde mesleki eğitimin geliştirilmesi
 • Bölgesel öncelikli sektörlerde akıllı ihtisaslaşma ve kümelenme çalışmalarına katkı sağlanması
 • Turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak bölgemizin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılması
 • Bölgemizde kırılgan gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi
 • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu planlama, modelleme ve projeksiyon çalışmaları ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalar

 

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

 • KDV Dâhil: 20.000 TL

 

Uygulama Süresi

Azami proje uygulama süresi 3 (üç) aydır.

 

Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

 • Yerel Yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
 • Birlik ve Kooperatifler ile
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 • Danışmanlık sağlama,    
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler,
 • Eğitim verme.

Aşağıdaki eğitim başlıkları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında yer aldığı için Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeyecektir.

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi,
 • Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Eğitim Faaliyetleri,
 • Dış Ticaret Eğitimleri,
 • Stratejik Planlama Eğitimleri,
 • İhale ve Satın Alma Mevzuatı Eğitimleri,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi,
 • E-Devlet Hizmetleri Seminerleri,
 • Çevre Mevzuatı ve Enerji Destekleri Eğitimleri,
 • İletişim, Motivasyon, Bireysel Koçluk Eğitimi,
 • Cihaz kullanımı ile ilgili eğitimler,
 • İşletim sistemleri ve ofis programları eğitimleri (Windows, Word, Excel, PowerPoint vb.).

Düzeltmeler - Önemli Duyuru!

ZEYİLNAME

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bünyesinde başvuru süreci devam eden Teknik Destek Programı başvuru rehberinde “2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?” başlığı altında listelenen uygun başvuru sahipleri arasına Kent Konseyleri dâhil edilmiştir.

Bu kapsamda, Kent Konseyleri, başvuru rehberinin eklerinden “Ek-D Teknik Destek Başvurusu Yapabilecek Kurumlar ve Bağlı Birimleri”nde kurum türü olarak sivil toplum kuruluşları arasında sayılmıştır.     

 

Başvuru Rehberi ve Eklerini İndir

Online Proje Başvuru (KAYS) ve Başvuru Süreci

Başvuru Şekli

Başvurular, www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden portal.kays.kalkinma.gov.tr elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru kapsamında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek portal.kays.kalkinma.gov.tr portalı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilmelidir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı’nın “Yardım” bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur. KAYS üzerinden teknik destek talep formu doldurulduktan sonra ilgili destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sistemine, başvuru sahibi kurumu/kuruluşu temsil eden görevli, “başvuru sahibi kullanıcısı” rolüyle TC kimlik numarası ve kimlik bilgilerini girerek kayıt yaptırır; sistem üzerinde kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Kayıt işlemi sırasında, başvuru sahibi tarafından sisteme tanımlanan elektronik posta adresine bir onay kodu gönderilir.  Başvuru sahibi elektronik sisteme ilk girişinde bu onay kodunu kullanacağından, kayıt aşamasında verilen elektronik posta adresinin doğru ve güncel olması önemlidir. Ayrıca, onay kodunun gönderilmesinde sıkıntı ile karşılaşıyorsanız elektronik posta adresinizin gereksiz (spam) mail kutusunu kontrol etmeyi unutmayınız veya kayıt yaptırılan sayfada yer alan “onay kodunu yeniden gönder” butonuna tıklayınız.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifiniz ile ilgili elektronik sistemde istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Proje teklifiniz ile ilgili sisteme girdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamlamadığınız sürece güncellemeniz mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansın aşağıdaki adreslerinden birine elden teslim edilir.

 

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit-KOCAELİ

 

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 
Arifiye - SAKARYA

 

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4
Merkez - DÜZCE

 

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No:42

Merkez – BOLU

 

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
Merkez – YALOVA

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Teknik Destek Programı aşağıdaki zaman takvimi doğrultusunda uygulanacaktır. Başvurular iki aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Teknik Destek Başvuru Dönemleri:

BAŞVURU DÖNEMLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ

MAYIS-HAZİRAN

29 HAZİRAN 2018

TEMMUZ-AĞUSTOS

31 AĞUSTOS 2018

EYLÜL-EKİM

31 EKİM 2018

KASIM-ARALIK

28 ARALIK 2018

Her teknik destek dönemi ilk ayın ilk iş gününde başlar ve ikinci ayın son iş gününde saat 17.00’de kapanır.

Önemli Notlar

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Bütçe: 20.000 TL’yi aşamaz.
 • Uygun Olmayan Proje Konuları: Teknik Destek Sağlanacak Faaliyetlerin Uygunluğu başlığında yer alan uygun olmayan proje konuları desteklenmeyecektir.
 • Eğitim ve/veya Danışmanlık İçeriği (EK-B): Proje kapsamında talep edilen eğitim veya danışmanlık içeriğinin detaylı olarak anlatılacağı belgedir.
 • Uygulama Süresi: Ajans tarafından Teknik Destek Programı çerçevesinde destek sağlanacak her bir faaliyetin uygulama süresi en fazla 3 (üç) aydır.
 • Başvuru Sayısı: Bir başvuru sahibi, ilgili dönem içerisinde en fazla 1 (bir), ilgili yıl içerisinde ise en fazla 4 (dört) faaliyet için teknik destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 (iki) destek alabilir.
 • Elektronik Başvuru: Başvurular elektronik ortamda kullanıcı adı ve şifre alınarak yapılacaktır.
 • Başvuru Şekli: Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden Ajansa elden teslim edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru için Tıklayınız

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası