2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Program Tanıtımı

Programın Amacı:

Fizibilite Desteği Programı kapsamında, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına doğrudan mali desteğin verilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Öncelikleri

 • Bölge Planı’nda belirtilen / yapılması önerilen yatırımların fizibilitesi[1]
 • Bölge’deki kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların fizibiliteleri
 • Güdümlü Proje Desteği kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere ilişkin fizibilite çalışmaları
 • Bölgedeki OSB, KTKGB gibi özel yatırım bölgelerinde özel sektörün ortak kullanımına yönelik proje önerilerine ait fizibiliteler
 • Sonuç Odaklı Programların hayata geçirilmesi için kritik öneme sahip kamu yatırımlarının fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi[2]

[1] Bölge Planı Uygulama Önerileri

[2] MARKA 2019 Sonuç Odaklı Program Özetleri

 

Program Bütçesi ve Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.500.000 TL’dir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler tabloda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari ve Azami Destek Tutarları

TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde tek bir il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için:

Asgari: 50.000 TL

Azami: 150.000 TL

TR42 Düzey 2 Bölgesi içinde birden çok il dâhilinde gerçekleştirilen projeler için:

Asgari: 75.000 TL

Azami: 200.000 TL

Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansından talep edilen hiçbir destek, proje teklifinin toplam uygun maliyetinin %25 (yüzde yirmi beş)’inden az olamaz. Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

 

Uygulama Süresi

Fizibilite Desteği uygulama süresi azami 12 ay (1 yıl) olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

Fizibilite Desteği Programından sadece TR42 Düzey 2 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) Bölgesi’nde yer alan:

 • Yerel yönetimler,*
 • İl ve İlçe Özel İdareleri,*
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,*
 • Üniversiteler,**
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • Birlikler ve kooperatiflerdir.***

* Başvuru sahipleri, 5449 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan Özel İdareler, Büyükşehir Belediyesi, Belediyeler (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlar ile 11.09.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar hariç) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Doğu Marmara Kalkınma Ajansından proje veya faaliyet desteği alamazlar.

** Fakülte / yüksekokul / enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin hangi fakülte / yüksekokul / enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.

*** Tüzüklerinde, ortaklarına kâr dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin, gelecek beş (5) yıl süresince ortaklarına kâr dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün genel kurul karar metninde bulunması gerekmektedir.  

 

Düzeltmeler - (Zeyilname) Önemli Duyuru!

ZEYİLNAME

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı başvuru rehberinde "1.3. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak" bölümü altında belirlenen; program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarında düzenleme yapılmış, toplam program bütçesi 1.500.000 TL olarak güncellenmiştir.

 

Başvuru Rehberi ve Eklerini İndir

Başvuruların Yapılma Şekli

Başvuruların Yapılma Şekli

Başvurular, www.marka.org.tr’den de ulaşılabilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru sırasında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

Başvurular, belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hâllerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa ve aşağıda belirtilen adreslerden birine teslim edilir.

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı No: 72 / A

İzmit / KOCAELİ

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ - GEBZE İRTİBAT BÜROSU

Gebze Ticaret Odası (6.Kat)

Güzeller Mahallesi Kavak Caddesi No: 3

Gebze / KOCAELİ

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Sakarya Mahallesi No: 19 Arifiye / SAKARYA

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mahallesi Süleyman Kuyumcu Caddesi No: 11 / 4 Merkez / DÜZCE

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No: 42

Merkez / BOLU

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. No: 22 / 3

Merkez / YALOVA

Başvuruların Alınması için Son Tarih

Başvuruların Alınması için Son Tarih

Fizibilite Desteği Programı yıl boyunca açık kalacak ve proje başvuruları sürekli olarak kabul edilecektir. Faydalanıcılar projelerini hazırladıkları anda teslim edebilirler, projeler Ajansa ulaştıkça değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin mali destek programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Başvuruların elektronik ortamda alınması için son tarih 31.12.2019 saat 23.59’dur. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hâllerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden son başvuru tarihinden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde Ajansa teslim edilir.

Son başvuru saatinden sonra KAYS üzerinden tamamlanmayan ve yukarıda belirtilen tarihten sonra Doğu Marmara Kalkınma Ajansına ulaşan başvurular hiçbir koşulda değerlendirmeye alınmaz.

 

Bilgi Alma

Bilgi Alma

Sorular; tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten yirmi (20) gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını belirterek aşağıdaki e-posta adresine veya faks numarasına gönderilebilir:

E-posta adresi : fizibilite@marka.org.tr

Faks: 0 262 332 01 45

Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç on (10) gün içerisinde www.marka.org.tr adresinde yayımlanacaktır.

Tüm potansiyel başvuru sahiplerine eşit davranılacak, bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve başvuru rehberinde yer almayan hiçbir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımaz.

Önemli Notlar

Önemli Not

Önemli Not: Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde Fizibilite Desteği için en fazla dört (4) başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla bir (1) faaliyet için mali destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük bir (1) yıl içinde reddedilmiş olan aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

Önemli Not 2: Başvurular sadece sistem üzerinden yapılacaktır. Ajans talep etmedikçe taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhangi bir matbu evrak teslim edilmeyecektir.

Önemli Not 3: Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, KAYS’ta yer alan proje bütçesinde belirtilmelidir. Bütçe bilgileri doldurulurken aşağıdaki tabloda bulunan uygunluk kuralları dikkate alınmalıdır:

PROGRAM BÜTÇE KURALLARI

1. İnsan Kaynakları Maliyetleri

Uygun maliyet değildir.

2. Seyahat Maliyetleri

Bu alana herhangi bir giriş yapılmayacaktır. Proje kapsamında proje amaçları ile doğrudan uyumlu ve gerekli bir teknik inceleme gezisi vb. seyahat varsa “6. Diğer” bütçe kalemine ulaşım, iaşe ve ibate giderlerini kapsayacak şekilde hizmet alımı olarak yazılabilir.

3. Ekipman ve Malzeme Maliyetleri

Uygun maliyet değildir.

4. Yerel Ofis Maliyetleri

Uygun maliyet değildir.

5. Diğer maliyetler, hizmetler

Fizibilite çalışmasıyla doğrudan ilişkili yayınlar, konferans / seminer maliyetleri ve tanıtım faaliyetleri dışındaki kalemler uygun maliyet değildir.

6. Diğer

Aşağıda belirtilen kalemler uygun maliyettir.

6.1. Fizibilite Hizmet Alımları

Uygun maliyettir.

6.2. Uygulama Projesi Hizmet Alımları

Uygun maliyettir.

6.3. İhale İlan Bedeli (Varsa)

Uygun maliyettir.

7. Uygun Doğrudan Maliyetlerin Toplamı

Bu alana herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

8. İdari Maliyet(ler)

Uygun maliyettir. Uygun dolaylı maliyetler toplam uygun maliyetlerinin %2 (yüzde iki)’sini aşmayacak şekilde belirlenmelidir.

9. Toplam

Bu alana herhangi bir giriş yapılmayacaktır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru için Tıklayınız

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası