2019 Yılı Teknik Destek Programı

Program Tanıtımı

Programın Amacı ve Öncelikleri

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu amaçtan hareketle, bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planımızla uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2019 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

 • Akıllı İhtisaslaşma Sonuç Odaklı Programı ve Kümelenme Yönetimlerinde Mükemmeliyet
 • İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
 • Turizm Sonuç Odaklı Programı

Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan SOP’ların hedefleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

Öncelik 1

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:

 • Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik çalışmalar,
 • Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar,

kapsamında özel sektörün niteliğinin geliştirilmesine yönelik, güçlü bir ihtiyaç analizi yapılmış, asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 2

2019 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak şekilde, kurumsal kapasiteyi güçlendirecek, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Öncelik 3

Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;

 • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması,
 • Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi, amaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

ÖNEMLİ NOT: Yapılacak teknik destek başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yukarıda belirtilen önceliklerden sadece 1 tanesi ile eşleştirilmesi, eşleştirilen önceliğin başvuru formunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

 

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Teknik destek, Ajans uzmanlarınca veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi halinde Ajansa toplam maliyeti, belirlenen öncelikler bazında (KDV dâhil tutar olarak) aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

 

Bütçe

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Faaliyet Bütçesi (KDV Dahil)

90.000 TL

20.000 TL

15.000 TL

 

Uygulama Süresi

Azami proje uygulama süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 (üç) aydır.

 

Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

Öncelik 1

Öncelik 2-3

 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Yerel Yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
 • Birlik ve Kooperatifler ile
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

Program döneminde yalnızca 1 (bir) kez destek alabilir.

Farklı dönemlerde olmak şartıyla toplamda en fazla 2 (iki) kez destek alabilir.


Teknik Destek Programı’na yapacağınız başvurunuzu hazırlamadan önce uygun başvuru sahibi olup olmadığınızı kontrol ediniz. Uygun başvuru sahiplerine ilişkin ayrıntılı tablo EK-D’de yer almaktadır.

 


Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.

 

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 • Danışmanlık sağlama,   
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Eğitim verme.

ÖNEMLİ NOT: Öncelik 1 kapsamında yapılacak başvurularda danışmanlık faaliyetinin asgari 10 işletmeyi kapsaması zorunludur.

Aşağıdaki eğitim başlıkları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında yer aldığı için Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeyecektir.

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi,
 • Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Eğitim Faaliyetleri,
 • Dış Ticaret Eğitimleri,
 • Stratejik Planlama Eğitimleri,
 • İhale ve Satın Alma Mevzuatı Eğitimleri,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi,
 • E-Devlet Hizmetleri Seminerleri,
 • Çevre Mevzuatı ve Enerji Destekleri Eğitimleri,
 • İletişim, Motivasyon, Bireysel Koçluk Eğitimi,
 • Cihaz Kullanımı İle İlgili Eğitimler,
 • İşletim Sistemleri ve Ofis Programları Eğitimleri (Windows, Word, Excel, PowerPoint vb.).
 • STEM (STEAM) Eğitimleri,
 • Robotik, Kodlama ve Arduino Eğitimleri.

 

Düzeltmeler - (Zeyilname) Önemli Duyuru!

ZEYİLNAME     

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı başvuru rehberinde "1.3. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak" bölümü altında belirlenen; program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarında düzenleme yapılmış, toplam program bütçesi 1.500.000 TL olarak güncellenmiştir. Bu değişiklikle birlikte Program önceliklerine ilişkin bütçe limitleri de kaldırılmıştır.

 

Başvuru Rehberi ve Eklerini İndir

Online Proje Başvuru (KAYS) ve Başvuru Süreci

Başvuru Şekli

Başvurular, www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru kapsamında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminden (KAYS) kullanıcı adı ve şifre alınarak başvurular gerçekleştirilmelidir. KAYS üzerinden teknik destek talep formu doldurulduktan sonra ilgili destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir.

Kalkınma Ajansları Yönetim Modülü (KAYS) sistemine, başvuru sahibi kurumu/kuruluşu temsil eden görevli, “başvuru sahibi kullanıcısı” rolüyle TC kimlik numarası ve kimlik bilgilerini girerek kayıt yaptırır; sistem üzerinde kullanıcı adı ve şifre oluşturur. Kayıt işlemi sırasında, başvuru sahibi tarafından sisteme tanımlanan elektronik posta adresine bir onay kodu gönderilir.  Başvuru sahibi elektronik sisteme ilk girişinde bu onay kodunu kullanacağından, kayıt aşamasında verilen elektronik posta adresinin doğru ve güncel olması önemlidir. Ayrıca, onay kodunun gönderilmesinde sıkıntı ile karşılaşıyorsanız elektronik posta adresinizin gereksiz (spam) mail kutusunu kontrol etmeyi unutmayınız veya kayıt yaptırılan sayfada yer alan “onay kodunu yeniden gönder” butonuna tıklayınız.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifiniz ile ilgili elektronik sistemde istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Proje teklifiniz ile ilgili sisteme girdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamlamadığınız sürece güncellemeniz mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansın aşağıdaki adreslerinden birine elden teslim edilir.

 

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit / KOCAELİ

 

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ - GEBZE İRTİBAT BÜROSU

Gebze Ticaret Odası (6.Kat)

Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3

Gebze / KOCAELİ

 

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 
Arifiye / SAKARYA

 

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4

DÜZCE

 

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No:42

BOLU

 

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
YALOVA

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Teknik Destek Programı aşağıdaki zaman takvimi doğrultusunda uygulanacaktır. Başvurular iki aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Teknik Destek Başvuru Dönemleri:

BAŞVURU DÖNEMLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ

OCAK-ŞUBAT

28 ŞUBAT 2019

MART-NİSAN

30 NİSAN 2019

MAYIS-HAZİRAN

28 HAZİRAN 2019

TEMMUZ-AĞUSTOS

29 AĞUSTOS 2019

EYLÜL-EKİM

31 EKİM 2019

KASIM-ARALIK

31 ARALIK 2019

Her teknik destek dönemi ilk ayın ilk iş gününde başlar ve ikinci ayın son iş gününde kapanır.

Önemli Notlar

ÖNEMLİ NOTLAR:   

 • Bütçe:

 

Bütçe

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Faaliyet Bütçesi (KDV Dahil)

90.000 TL

20.000 TL

15.000 TL

Öncelik Bütçesi (KDV Dahil)

850.000 TL

250.000 TL

  
 • Uygun Olmayan Proje Konuları: Teknik Destek Sağlanacak Faaliyetlerin Uygunluğu başlığında yer alan uygun olmayan proje konuları desteklenmeyecektir.
 • Eğitim ve/veya Danışmanlık İçeriği (EK-B): Proje kapsamında talep edilen eğitim veya danışmanlık içeriğinin detaylı olarak anlatılacağı ve hangi öncelik kapsamında başvuru yapıldığını ifade eden belgedir.
 • Uygulama Süresi: Ajans tarafından Teknik Destek Programı çerçevesinde destek sağlanacak her bir faaliyetin uygulama süresi en fazla 3 (üç) aydır.
 • Başvuru Sayısı: Bir başvuru sahibi, Öncelik-1 için yapılan başvurularda ilgili takvim yılı içerisinde en fazla 4 (dört) proje için başvuruda bulunabilir ve en fazla 1 (bir) proje için destek alabilir. Öncelik-2 ve Öncelik-3 için yapılan başvurularda ilgili dönem içerisinde en fazla 1 (bir), ilgili takvim yılı içinde ise en fazla 4 (dört) proje için teknik destek başvurusunda bulunulabilir ve en fazla 2 (iki) proje için destek alınabilir. Aynı kurumun bir takvim yılı içerisinde, farklı önceliklerden başvurulmuş olsa dahi en fazla 2 projesi desteklenir.
 • Elektronik Başvuru: Başvurular elektronik ortamda kullanıcı adı ve şifre alınarak yapılacaktır.
 • Başvuru Şekli: Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden Ajansa elden teslim edilir.

ÖNEMLİ NOT: Öncelik 1 kapsamında yapılacak başvurularda danışmanlık faaliyetinin asgari 10 işletmeyi kapsaması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT 2: Proje başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Programda belirtilen teknik destek proje konularından uygun olan faaliyet türü seçilmelidir.
 • Seçilen proje konusuna uygun olarak Ek-B düzenlenirken Teknik Destek Programına hangi öncelik kapsamında başvuru yapıldığı açıkça belirtilmelidir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru için Tıklayınız

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası