2020 Yılı Teknik Destek Programı

Program Tanıtımı

Programın Amacı ve Öncelikleri

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu amaçtan hareketle, bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere Bölge Planımızla uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2020 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

 • Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
 • Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı

Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2020 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan ve Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan SOP’ların hedefleri ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Teması olarak belirlediği Kaynak Verimliliği başlıkları dikkate alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Öncelik 1

Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:

 • Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek yüksek katma değerli ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik çalışmalar (asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri)
 • Bölge il veya illeri ölçeğinde ürün uzayı çalışmaları

Öncelik 2

İnovasyon

 • Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, özel sektörün niteliğinin geliştirilmesine yönelik, güçlü bir ihtiyaç analizi yapılmış, asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri

Öncelik 3

Sanayide Dijital Dönüşüm

 • Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar
Öncelik 4

Yeşil OSB

Organize sanayi bölgeleri ve içerisinde yer alan firmaların Yeşil OSB çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri:

a.      Endüstriyel Simbiyoz (Asgari 5 firma)

b.      Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) - (Asgari 3 firma)

c.      Enerji Verimliliği (Asgari 8 firma)

d.      Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Asgari 8 firma)

Öncelik 5

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Bölgede faaliyet gösteren aile şirketlerinin kurumsallık ve sürdürülebilirlik seviyelerinin tespiti, karşılaşılan problemlerin ve ihtiyaçların analizi, kapasite artırıcı eğitimler düzenlenmesi ve eylem planı, yol haritası, strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetlerini içeren, en az 8 firmayı kapsayan çalışmalar

Öncelik 6

Sonuç Odaklı Programlar

2020 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen projeler

 • Stratejik Yönetim Danışmanlığı
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi
 • Turizmde Destinasyon Yönetimi
Öncelik 7

Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;

 • Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla program ve proje hazırlanmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri,
 • Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik danışmanlık faaliyetleri
 • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör yatırımlarına yönelik ön fizibilite çalışmaları

ÖNEMLİ NOT: Yapılacak teknik destek başvuruları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yukarıda belirtilen önceliklerden sadece 1 tanesi ile ilişkilendirilerek eşleştirilmesi, eşleştirilen önceliğin KAYS üzerinden doldurulan başvuru formunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Teknik destek, Ajans uzmanlarınca veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi halinde Ajansa toplam maliyeti, belirlenen öncelikler bazında (KDV dâhil tutar olarak) aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:

 

Bütçe

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Öncelik 4 Öncelik 5 Öncelik 6 Öncelik 7

Faaliyet Bütçesi

(KDV Dâhil)

95.000 TL

95.000 TL

95.000 TL

95.000 TL 95.000 TL 20.000 TL 15.000 TL

 

Uygulama Süresi

Azami proje uygulama süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 6 (altı) aydır.

 

Kimler Başvurabilir?

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

Öncelik 1

 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları,
 • Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri.
Öncelik 2
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri.
Öncelik 3
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayi ve / veya Ticaret Odaları,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri.
Öncelik 4
 • Organize Sanayi Bölgeleri.
Öncelik 5
 • Ticaret ve Sanayi Odaları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayici ve İş Adamları Dernekleri.
Öncelik 6 ve Öncelik 7
 • Birlik ve kooperatifler,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri (İŞGEM),
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Sanayi siteleri,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Üniversiteler, meslek okulları araştırma enstitüleri,
 • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri.

Teknik Destek Programı’na yapacağınız başvurunuzu hazırlamadan önce uygun başvuru sahibi olup olmadığınızı kontrol ediniz. Uygun başvuru sahiplerine ilişkin ayrıntılı tablo EK-D’de yer almaktadır.


Bu programa gerçek kişiler ve kar amacı güden tüzel kişiler (yukarıda sayılanlar hariç olmak üzere) başvuru sahibi veya ortağı olarak başvuruda bulunamazlar.

 

 

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 • Danışmanlık sağlama,   
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Eğitim verme.

Aşağıdaki eğitim başlıkları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında yer aldığı için Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeyecektir.

 • Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi,
 • Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Eğitim Faaliyetleri,
 • Dış Ticaret Eğitimleri,
 • Stratejik Planlama Eğitimleri,
 • İhale ve Satın Alma Mevzuatı Eğitimleri,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi,
 • E-Devlet Hizmetleri Seminerleri,
 • Çevre Mevzuatı ve Enerji Destekleri Eğitimleri,
 • İletişim, Motivasyon, Bireysel Koçluk Eğitimi,
 • Cihaz Kullanımı ile İlgili Eğitimler,
 • İşletim Sistemleri ve Ofis Programları Eğitimleri (Windows, Word, Excel, PowerPoint vb.),
 • STEM (STEAM) Eğitimleri,
 • Robotik, Kodlama ve Fiziksel Programlama Platformu Eğitimleri,
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi,
 • Temel Yabancı Dil Eğitimleri.

 

Düzeltmeler - (Zeyilname) Önemli Duyuru!

ZEYİLNAME

2020 Yılı Teknik Destek Programı rehberinde Öncelik 5 başlığı için uygun başvuru sahiplerine “Sanayici ve İş Adamları Dernekleri” eklendi.

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek olan önceliklere, 95.000 TL bütçeli ‘’Öncelik 5: Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma’’ başlığının eklenmesi

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında eklenen Öncelik 5 başlığı için uygun başvuru sahiplerinin Ticaret ve Sanayi Odaları ile Organize Sanayi Bölgeleri olarak eklenmesi

2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında ‘’Öncelik 5: Sonuç Odaklı Programlar’’ başlığının Öncelik 6 olarak ve ‘’Öncelik 6: Sonuç Odaklı Programlar Dışında Kalan Konular’’ başlığının Öncelik 7 olarak değiştirilmesi

Yapılan güncellemeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda EK-B formunun güncellenmesi

2020 Yılı Çalışma Programında belirlenen Sonuç Odaklı Programlara daha fazla kaynak sağlanabilmesi adına ve başvuru rehberinin "1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri" bölümü altında belirlenen öncelikler arasında yer alan 6. önceliğin altında bulunan “Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri” ifadesi “Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik danışmanlık faaliyetleri” olarak güncellenmiştir. 

04.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda proje uygulama süreleri 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.
 
Başvuru Rehberi’nin “Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?” bölümü KAYS’ta yapılan güncellemeler neticesinde ortaya çıkan değişiklikler ile uyumlu hale getirilmiştir.
 
Yapılan değişiklikler doğrultusunda Ek-B formu güncellenmiştir.
 
2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeyeceği belirtilen eğitim başlıkları arasında yer alan “Robotik, Kodlama ve Fiziksel Programlama Platformu Eğitimleri” maddesi, ifadede ortaya çıkan muğlaklığın engellenebilmesi amacıyla “Robotik Kodlama ve Fiziksel Programlama Platformu Eğitimleri” şeklinde değiştirilmiştir.
 
2020 Yılı Teknik Destek Programı öncelikleri arasında yer alan “Öncelik 4 – Yeşil OSB” başlığı altında belirtilen “Enerji Verimliliği” ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı” konu başlıkları için belirtilen asgari firma limitleri değiştirilmiştir.
 
 

Başvuru Rehberi ve Eklerini İndir

Online Proje Başvuru (KAYS) ve Başvuru Süreci

Başvuru Şekli

Başvurular, www.marka.org.tr internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru kapsamında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

ÖNEMLİ NOT: Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikkate alarak, teknik destek talep formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anlaşılır bir dille doldurunuz. 

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Başvurular, www.marka.org.tr adresinden de ulaşılabilecek https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden yapılmalıdır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminden (KAYS) üzerinden giriş yapılarak başvurular gerçekleştirilmelidir. KAYS üzerinden teknik destek talep formu doldurulduktan sonra ilgili destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. 

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, proje teklifiniz ile ilgili elektronik sistemde istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Proje teklifiniz ile ilgili sisteme girdiğiniz bilgileri başvurunuzu tamamlamadığınız sürece güncellemeniz mümkündür. Proje teklifi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seçildikten sonra proje teklifiniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânı bulunmamaktadır.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak Ajansın aşağıdaki adreslerinden birine elden teslim edilir.

 

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı

No:72/A 41050 İzmit / KOCAELİ

 

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ - GEBZE İRTİBAT BÜROSU

Gebze Ticaret Odası (6.Kat)

Güzeller Mah. Kavak Cad. No: 3

Gebze / KOCAELİ

 

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 
Arifiye / SAKARYA

 

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4

DÜZCE

 

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası

Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No:42

BOLU

 

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Fatih Cad. Hürriyet Sok. 22/3
YALOVA

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Başvuruların Alınacağı ve Değerlendirileceği Dönemler

Teknik Destek Programı aşağıdaki zaman takvimi doğrultusunda uygulanacaktır. Başvurular iki aylık dönemler halinde değerlendirilecektir. Başarılı bulunan projelere sağlanacak desteğin, program bütçesi sınırına ulaşması durumunda söz konusu son başvuru tarihi beklenmeksizin Teknik Destek Programı sonlandırılacak ve Ajans web sitesinden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekli gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

Teknik Destek Başvuru Dönemleri:

BAŞVURU DÖNEMLERİ

SON BAŞVURU TARİHİ

OCAK-ŞUBAT

28 ŞUBAT 2020

MART-NİSAN

30 NİSAN 2020

MAYIS-HAZİRAN

30 HAZİRAN 2020

TEMMUZ-AĞUSTOS

31 AĞUSTOS 2020

EYLÜL-EKİM

30 EKİM 2020

KASIM-ARALIK

31 ARALIK 2020

*Her teknik destek dönemi ilk ayın ilk iş gününde başlar ve ikinci ayın son iş gününde kapanır.

Önemli Notlar

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Bütçe:

Bütçe

Öncelik 1

Öncelik 2

Öncelik 3

Öncelik 4 Öncelik 5 Öncelik 6

Faaliyet Bütçesi

(KDV Dâhil)

95.000 TL

95.000 TL

95.000 TL

95.000 TL 20.000 TL 15.000 TL
 • Uygun Olmayan Proje Konuları: Teknik Destek Sağlanacak Faaliyetlerin Uygunluğu başlığında yer alan uygun olmayan proje konuları desteklenmeyecektir.
 • Eğitim ve/veya Danışmanlık İçeriği (EK-B): Proje kapsamında talep edilen eğitim veya danışmanlık içeriğinin detaylı olarak anlatılacağı ve hangi öncelik kapsamında başvuru yapıldığını ifade eden belgedir.
 • Uygulama Süresi: Ajans tarafından Teknik Destek Programı çerçevesinde destek sağlanacak her bir faaliyetin uygulama süresi en fazla 6 (altı) aydır.
 • Başvuru Sayısı: Bir başvuru sahibi, Öncelik 1, 2, 3 ve 4 için yapılan başvurularda ilgili dönem içerisinde en fazla 1 (bir) proje için başvuruda bulunabilir ve ilgili takvim yılı içinde en fazla 1 (bir) proje için destek alabilir.

Öncelik 5 ve Öncelik 6 için yapılan başvurularda ilgili dönem içerisinde en fazla 1 (bir) proje için başvuruda bulunulabilir ve destek alınabilir, ilgili takvim yılı içinde ise en fazla 2 (iki) proje için destek alınabilir.

Aynı kurum bir takvim yılı içerisinde, aynı / farklı önceliklerden en fazla 4 (dört) proje için başvuruda bulunabilir. Farklı önceliklerden başvurulması durumunda aynı kurumun en fazla 2 (iki) projesi desteklenir.

 • Elektronik Başvuru: Başvurular elektronik ortamda (KAYS) yapılacaktır.
 • Başvuru Şekli: Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden Ajansa elden teslim edilir.

ÖNEMLİ NOT: Proje başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Programda belirtilen teknik destek proje konularından uygun olan faaliyet türü seçilmelidir.
 • Seçilen proje konusuna uygun olarak KAYS üzerinden doldurulan başvuru formunda ve Ek-B’de Teknik Destek Programı’na hangi öncelik kapsamında başvuru yapıldığı açıkça belirtilmelidir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru için Tıklayınız

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası