alessmode.com


COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Program Tanıtımı

Programın Amacı:

Çin'in Vuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline gelmiş, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu sebeple bu alanda mücadeleyi desteklemek için "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" oluşturulmuş, yaşanan can kayıplarının ve vaka sayılarının en aza indirilmesi bağlamında COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Programın Öncelikleri

 • Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

 

 

Program Bütçesi ve Proje Başına Sağlanacak Destek Tutarı

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000 TL’dir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler tabloda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari ve Azami Destek Tutarları

Asgari: 100.000 TL

Azami: 300.000 TL

 Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar için destek   oranı:

 Asgari: % 25

 Azami: % 100

 Kâr amacı güden işletmeler için destek oranı:

 Asgari: % 25

 Azami: % 50


Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansından talep edilen hiçbir destek, proje teklifinin toplam uygun maliyetinin %25’inden (yüzde yirmi beş) az olamaz.

Uygun Başvuru Sahipleri

Bu Destek Programı’na sadece TR42 Düzey 2 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) Bölgesi’nde yer alan aşağıdaki kurum/kuruluşlar başvuruda bulunabilir:

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • İlçe Sağlık Müdürlükleri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Belediyeler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, Belediye Şirketleri
 • Kâr Amacı Güden İşletmeler

 

Proje Süresi ve Uygulama Süresi

Proje süresi asgari 1 ay, azami 3 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar.

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (TR42 Bölgesi) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri ve proje kapsamında üretilen ürünlerin dağıtımı proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, Bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri Bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1 kapsamında:

 • Dezavantajlı gruplar (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler, yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
 • Evde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve raporlandırılmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması
 • Yoğun kullanılan mekanların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi
 • Virüs yayılımının yoğun olduğu mekanların anlık olarak belirlenmesi, gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmesi
 • Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
 • COVID-19 salgının etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik psikolojik destek ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması
 •  Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi
 • Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik ürün, hizmet ve organizasyonun geliştirilerek kullanıma sunulması
 • Halihazırda TR42 bölgesinde yaşayan ve Türkçe bilmeyen kişilerin COVID-19 hakkında bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine ulaşmasında sorun yaşamamasını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi
 • Eğitimin devamlılığını sağlayacak yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi
 • Yardımlaşma esaslı gönüllülük oluşumları ile mahalle ve ilçe bazlı olarak ekonomik faaliyetleri destekleyecek yenilikçi çözümler geliştirilmesi

Öncelik 2 kapsamında:

 • Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanların üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması
 •  UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
 • Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için işletmelerin mevcut üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması (Ör. tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin koruyucu giysi üretmesi için gerekli ihtiyaçlar)
 • COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
 • Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin artırılmas
 • Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
 •  COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları

Öncelik 3 kapsamında:

 • Salgından daha fazla etkilenen sektörlerde üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın sağlanması
 • Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi
 • Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanmas
 • İşsizlik ve nakit akışı problemlerinin çözümüne yönelik modeller geliştirilmesi
 • Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi
 • İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması
 • Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Online Proje Başvuru ve (KAYS) Başvuru Süreci

Online Proje Başvurusu ve KAYS Başvuru Süreci

Başvurular, www.marka.org.tr’den de ulaşılabilecek Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr bağlantısı üzerinden elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru sırasında istenen destekleyici belgeler sisteme yüklenir.

COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı için son başvuru tarihi 30.04.2020 olarak belirlenmiş olmakla birlikte program süresi boyunca herhangi bir günde proje başvurusu yapılabilir ve Ajansa ulaşan proje teklifleri son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınır. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa tahsis edilen bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilir. Ajans başvuru döneminde yeni başvuru almama yetkisine sahip olup bu durum Ajans internet sitesinde duyurulur.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin Başvuru Sahibinin en üst yetkilisi tarafından imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması başvurunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. E-imza ile imzalanan taahhütnamenin Ajansa fiziken teslimi gerekmemektedir. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak taranarak pub@marka.org.tr adresine e-posta yolu ile gönderilir.

Önemli Not: Hiçbir matbu belge Ajansa elden teslim edilmeyecektir.

 

Bilgi Alma

Bilgi Alma

Programla ilgili sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, programın referans numarası açık bir şekilde belirtilerek elektronik posta ile aşağıdaki adrese gönderilebilir.

E-posta adresi : pub@marka.org.tr

 

Önemli Not

ÖNEMLİ NOTLAR:

Önemli Not 1: Bu program kapsamında:

 • kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar kategorisindeki bir Başvuru Sahibi, Ajansa en fazla 3 (üç) projesi için;
 • kâr amacı güden işletmeler kategorisindeki bir Başvuru Sahibi ise Ajansa en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir.

Her iki durumda da Ajans proje başvurularından en fazla 1 (bir) tanesine destek sağlayabilir.  


Önemli Not 2: Başvurular sadece sistem üzerinden yapılacak olup e-imza ile imzalanan taahhütname Ajansa fiziken teslim edilmeyecektir. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak taranarak pub@marka.org.tr adresine e-posta yolu ile gönderilir.

Önemli Not: Hiçbir matbu belge Ajansa elden teslim edilmeyecektir.


Önemli Not 3: Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin proje hesabı açabilmek için izin alma zorunluluğu bulunması, hızlı sonuç almak üzere tasarlanan işbu program için risk oluşturabilir. Başvuru yapılırken bu durumun dikkate alınması önem arz etmektedir.


Önemli Not 4: COVID-19’la doğrudan ilgisi olmayan ve mücadeleye yönelik ürün-hizmet geliştirme niteliğinde olmayan tedarik projeleri ile etkisinin uzun vadede ortaya çıkması beklenen projeler bu program kapsamında desteklenmeyecektir.


Önemli Not 5: Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, KAYS’ta yer alan proje bütçesinde belirtilmelidir. Bütçe bilgileri doldurulurken Başvuru Rehberi’nde bulunan uygunluk kuralları dikkate alınmalıdır.

 

Düzeltmeler - (Zeyilname) Önemli Duyuru!

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Hakkında Önemli Duyuru

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesinde Ajansımız tarafından ilan edilen 2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında “5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” başlığı altında yer alan Panel Değerlendirmesi sürecine ait değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Programa ait başvuru rehberinde daha önce de belirtildiği üzere ön incelemede yeterli bulunan başvurular, panel değerlendirilmesine alınacaktır. Ancak Programımıza gelen yoğun talep nedeniyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Uygulama Çerçevesinde yapılan ve 14.04.2020 tarih ve 42359965-106.03 Sayılı resmi yazı ile Ajansımıza iletilen yeni düzenlemeye uygun olarak, Panel Değerlendirmesi sürecinde başvuru sahipleri ile gerçekleştirilmesi gereken panel görüşmeleri Ajansın ihtiyaç duyması halinde yapılacak, Panel Değerlendirmeleri başvuru belgeleri üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Başvuru Tarihleri

Başvuruların Alınması için Son Tarih

COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı için son başvuru tarihi 30.04.2020 olarak belirlenmiş olmakla birlikte program süresi boyunca herhangi bir günde proje başvurusu yapılabilir ve Ajansa ulaşan proje teklifleri son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınır. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa tahsis edilen bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilir. Ajans başvuru döneminde yeni başvuru almama yetkisine sahip olup bu durum Ajans internet sitesinde duyurulur.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin Başvuru Sahibinin en üst yetkilisi tarafından imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması başvurunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. E-imza ile imzalanan taahhütnamenin Ajansa fiziken teslimi gerekmemektedir. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname Başvuru Sahibi tarafından ıslak imzalı olarak taranarak pub@marka.org.tr adresine e-posta yolu ile gönderilir.

Önemli Not: Hiçbir matbu belge Ajansa elden teslim edilmeyecektir.

Başvuruların sistem üzerinde tamamlanması için son tarih 30 Nisan 2020 saat 17.00’dir.

Taahhütnamenin ıslak imzalı olarak e-posta ile teslim edilmesi için son tarih 1 Mayıs 2020 saat 17.00’dir.

Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. Başvurular sadece KAYS üzerinden yapılacak olup sistem üzerinden yapılmayan başvurular reddedilecektir.

Başvuru için Tıklayınız

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası