Yazdır

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Önerilerinin Toplanması

9 Mart 2020

Koronavirüs salgınından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle SOGEP ön başvuru süreci 29 Mayıs 2020 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. Belirtilen tarihe kadar Ajansımıza iletilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülmesi planlanan 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ajansımız tarafından bölge illerimizden (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)  proje önerileri toplanacaktır. Programla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuştur.

Programın hedefi

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Öncelik 3: Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne,  yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.


Program kapsamında aşağıda belirtilen nitelikteki projeler desteklenmeyecektir:

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik projeler,
 • Yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren projeler,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Sadece kısa süreli eğitim verilmesine odaklanan projeler,
 • Halihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içerek projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler.

Önemli Not: Hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler Program kapsamında desteklenemez. Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış, tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir.

Uygun Başvuru Sahipleri

Program dâhilinde bölgemiz illerinde uygun başvuru sahipleri olan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve özel kesim kuruluşlarının projelerine destek verilmesi öngörülmektedir.

Proje Bütçesi ve Süresi

Program kapsamında desteklenecek proje tekliflerinin, asgari toplam bütçesi 1.000.000 TL’dir.

Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların başvuru sahibi olduğu projelerde eş finansman katkısı asgari %10’dur. (Destek oranı azami % 90’dır)

Kâr amacı güden kuruluşlar, programın 4. Önceliği olan sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi olabilir. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari % 50’dir.

Projelerin uygulama süresi azami 18 aydır.

Ön Başvuru ve Ön Başvuru Değerlendirme Süreci

2020 Yılı SOGEP ön başvuru ve ön başvuru değerlendirme süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir.

 1. Aşama: Proje önerilerininSOGEP Ön Başvuru Formu” (Aşağıdaki linkten ulaşılabilir) doldurularak pub@marka.org.tr e-posta adresine 3 Nisan 2020 tarihi saat 18.00’a kadar ulaştırılması gerekmektedir.
 2. Aşama: İlk aşamada sunulan projelerden Ajans tarafından uygun bulunan proje fikirleri için nihai başvuru aşamasına geçilerek Başvuru Sahibi kurum ile Ajans koordinasyonunda proje geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Önemli Not :

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Ajansımız özelinde bir teklif çağrısı değildir. SOGEP süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilecek, ayrılan fon ile Bakanlık tarafından yapılacak nihai değerlendirme sonrasında ülke genelindeki başarılı projeler finanse edilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

SOGEP Proje Öneri Formu için tıklayınız…
Yorumlar
Bu haber için henüz kimse yorum yapmamış.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-Posta Adresi :
Yorum :
Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası