alessmode.com


Yazdır

2018 Yılı Bağımsız Değerlendirici İlan

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

TR42 (KOCAELİ, SAKARYA, BOLU, DÜZCE ve YALOVA) DÜZEY 2 BÖLGESİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından, 2018 yılı için yürütülen mali destek programları kapsamında teklif edilecek projelerin başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.

Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunacak adaylar arasından uygun nitelikleri taşıyanlar bağımsız değerlendirici olarak seçilerek bir bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulacaktır. Havuzda yer alan bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme döneminde ilgili alandaki tecrübelerine göre görevlendirilecektir. 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve aşağıda amaç ve öncelikleri verilen mali destek programları ile ilgili alanların en az birinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir. 

İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Amaç; İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın” amacı; bölgede imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Öncelikler

1. İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi

2. İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi

3. Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

Amaç; Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’nın” amacı; ilgili değer zincirindeki işletmelerin;

 • yenilikçi ekosistemlerle entegrasyonunu ve
 • üretim süreçlerinde ve ürünlerinde ileri teknolojiye geçişini destekleyerek

Bölge’mizin ulaşım araç ve sistemlerine yönelik üretim ve hizmet faaliyetlerinde değer zincirlerinin rekabetçiliğine katkı sağlamaktır.

Öncelikler

1. Ulaşım araç ve sistemleri üretimi değer zincirlerinde geliştirilecek işbirlikleri

2. Tasarım altyapısının geliştirilmesi

3. Sektörde ithal ikamenin sağlanması

4. Katma değeri yüksek bileşenlerin üretilmesi

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Amaç; “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nın” amacı; üretim altyapılarının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Öncelikler

Bölgenin öne çıkan sektörlerinde, iş birliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve/veya geliştirilmesidir.

Turizm Mali Destek Programı

Amaç; “Turizm Mali Destek Programı’nın” amacı; turizm sektöründe yüksek katma değerli hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır.

Öncelikler

1. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması, işletme belgesi sınıfının artırılması

2. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

3. Turizm sektöründe iştigal eden işletmelerde hizmet kalite ve kapasitesinin yükseltilmesi

4. Sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi

5. Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi

2018 Yılı Mali Destek Programlarında değerlendirme yapacak bağımsız değerlendirici adaylarının programlarda belirtilen amaç ve önceliklerin yanında adayların;

 • Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi,
 • Kalkınma Ajansları mali yardım ve uygulama usulü,
 • Hibe projesi uygulaması,
 • Belirttiği deneyim alanı ile ilgili mevzuat

hakkında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.  

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren ve Ajans internet adresinde örneği bulunan bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en çok üç proje teklifi olmak üzere toplamda en çok yirmi beş proje teklifi değerlendirebileceklerdir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programlarında görevlendirmeme veya görevlendirilen bağımsız değerlendiricilere farklı sayıda proje tevdi etme haklarını saklı tutar.

Tüm değerlendirme faaliyetleri yetkili Ajans uzmanının gözetiminde, görüntü ve ses kaydının alındığı bir fiziksel mekânda yapılır. Değerlendiriciler söz konusu mekâna girerken cep telefonlarını, bilgisayarlarını, vb. elektronik cihazlarını yetkili Ajans uzmanına teslim ederler.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2018 saat 23.59’dur.

KAYS Bağımsız Değerlendirici Kayıt İşlemleri Bağlantıları

Başvuru adresi:   https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere başvurusu kabul edilerek “bağımsız değerlendirici havuzu”na alınan adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacaktır. Adaylarla ayrıca resmi yazışma yapılmayacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Adayların uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı  özgeçmiş incelenerek ve gerekli görüldüğü takdirde kendileriyle mülakat yapılarak, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından seçim yapılacaktır.

Özgeçmişte beyan edilen destekleyici belgeler, bağımsız değerlendirici sıfatıyla görevlendirme yapıldığında istenecektir.

Değerlendirme aşağıdaki kriterler ışığında yapılacaktır. 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

PUAN

Doktora

5

Yüksek Lisans

5

Tecrübe

 

5 (5-10 yıl ise)

5 (10 yıl ve üzeri ise)

Proje Uygulama Bilgisi

 

5 (1-2 proje uygulamasında yer aldıysa)

5 (3-5 proje uygulamasında yer aldıysa)

5 (5 ve üzeri proje uygulamasında yer aldıysa)

Proje Değerlendirme Bilgisi

8 (AB ve diğer yabancı kaynaklar kapsamındaki projeler için)

8 (TÜBİTAK gibi yurtiçi kaynaklar kapsamındaki diğer projeler için)

9  (toplamda 5 ve üzeri değerlendirme hizmeti verdiyse)

ALT TOPLAM

60

Destek programı öncelikleri kapsamındaki değerlendirme ve Ajanslar tarafından değerlendirilen performans puanı

40

TOPLAM

100


Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

Bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlerden, elektronik başvuru sisteminde ilan edilecek çalışma takvimi üzerinden, değerlendirme yapabilecekleri zaman aralığını seçmeleri istenecektir. Bu aşamadan sonra, bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmesine karar verilenlere, gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin olarak düzenlenecek eğitim programı ile yer ve tarih bilgileri e-posta yolu ile bildirilecektir.

Proje değerlendirmeleri, Kocaeli ili Ajans merkez binasında 16 Nisan-5 Mayıs 2018 tarihleri ve 09.00-19.00 çalışma saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Ajans her türlü değişiklik hakkını saklı tutar. 

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere Ajans tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede yer alacak miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücret ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri (belgelendirilmek koşuluyla) dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (belgelendirilmek koşuluyla), görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER İÇİN ÖDEMELER VE UYGUN MALİYETLER

BD ADAYLARI

ÖDENECEK ÜCRET TAVANI

DİĞER ÖDEMELER

Kamu personeli olmayan bağımsız değerlendiriciler

Aylık asgari ücret net tutarının %25’i (2018 yılı için brüt 367,45 TL)

Şehir dışından geliyorlarsa bir defaya mahsus ulaşım giderleri

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 37. Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına asgari ücret net tutarının % 25’i

(2018 yılı için brüt 367,45 TL)

Şehir dışından geliyorlarsa bir defaya mahsus ulaşım giderleri

 

Kamu personeli statüsünde olup kendilerine ödeme yapılamayacak bağımsız değerlendiriciler

 

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalar

*Ödemelerde, bağımsız değerlendiricilerden tabi oldukları mevzuat gereğince ilgili vergi kesintileri yapılır.

 

Başvuru Sistemi ve Adaylardan İstenen Belgeler:

 • Başvuruda bulunmak isteyen adayların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi/KAYS web adresine  (https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/) bağımsız değerlendirici olarak kaydolmaları ve özgeçmişlerini eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. KAYS’ta yer alan standart alanların doldurulmasına ek olarak aşağıda belirtilen belgeleri .zip veya .rar formatında KAYS’a yüklemelidirler.
 • İlgili alanların en az birinde en az beş yıllık deneyime sahip olduğunu gösteren hizmet belgesi/dökümü,
 • Uygunluk Beyanı
 • Uzmanlık alanı ve deneyimi ile ilgili alınan belge veya sertifikalar
 • Lisans ve/veya Lisansüstü diplomaları/belgeleri 
 • Nüfus Cüzdanı
 • Adli sicil kaydı,
 • Yalnızca eksiksiz başvurular değerlendirmeye alınacaktır.
 • Başarılı bulunan bağımsız değerlendiriciler bağımsız değerlendirici havuzuna alınacaktır.
 • 2018 yılı mali destek programları kapsamında yapılacak değerlendirme döneminde görevlendirilen bağımsız değerlendiricilerden, elektronik başvuru sistemine yüklediği ilgili destekleyici belgelerin  (diploma, sertifika vb.) aslını ibraz etmesi istenecektir.

 

Daha fazla bilgi için:
Tel: 
0 262 332 01 44 
Faks:  0 262 332 01 45
E-Posta: pub@marka.org.tr 
Web adresi: www.marka.org.tr

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

KAYS Giriş için TIKLAYINIZ

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası