alessmode.com


Yazdır

Sıkça Sorulan Sorular

TEKNİK DESTEK PROGRAMI / SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1. Ajans, teknik desteğini nasıl bir yöntem ve mekanizma ile temin eder?

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Destekler, Ajans personeli veya hizmet alımı yaparak görevlendireceği uzmanlar eliyle;

• eğitim verme,

• program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

• geçici uzman personel görevlendirme,

• danışmanlık sağlama,

• lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler yoluyla verilir.

Yararlanıcı kurum/kuruluştan da herhangi bir mali katkı beklenmez. Projenin hayata geçirilmesi sürecinde gerekli çalışma materyalleri ile organizasyon giderleri yararlanıcı ya da ortaklarınca karşılanır.

 

2. Teknik destek projeler için öngörülen destek tutarı nedir?

Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez.  Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlayacak veya gerektiği hallerde hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Hizmet alımı durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz.

Uzman giderleri haricinde kalan tüm maliyetler Program kapsamında uygun olmayan maliyetlerdir.

 

3. Ajans tarafından verilecek teknik desteğin süresi nedir?

Faaliyetlerin tamamlanması: Teknik destek programı kapsamında desteklenecek ilgili projenin toplam süresi en çok 1 aydır (30 gün). Proje başvurusu kapsamında belirtilen faaliyetler bu süre içinde tamamlanmalıdır.

Teknik desteğin süresi: Ajans en çok 14 iş günü için uzman görevlendirecektir. Bu süre, proje toplam süresi olan 30 gün içinde ayrı zamanlarda kullanılarak da tamamlanabilir.

 

4. Nihai rapor ne zaman verilir? Uzun vadeli faaliyetlerin bir bölümünü teşkil eden teknik destekler için nihai rapor nasıl hazırlanır?

Proje süresi, Ajans ile Yararlanıcı arasında yapılacak sözleşmenin imzalanmasından 1 gün sonra başlar. Proje süresi bittikten 15 gün sonra Yararlanıcı, Ajansa Sözleşme eklerinden olan Nihai Raporunu sunar.

Teknik destek istenen faaliyet daha büyük bir faaliyetin parçası olabilir. Bu süre, sadece destek istenen ve başvuru kapsamında projelendirilen faaliyet için geçerlidir. Büyük ölçekli faaliyetin ne zaman tamamlanacağı hususu yararlanıcının iş planı ile ilgilidir. Bu iş planından başvuruda bahsedilmesi, proje “sürdürülebilirlik” açısından değerlendirilirken faydalı olacaktır.

 

5.  Uygulama safhasında, başvuruda belirtilen süreyi/azami 30 günü aşan teknik destek projeleri için ne yapılır?

Projenin uygulama süresinin 30 günü aşmaması esastır.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra desteğin uygulanmasını zorlaştıracak veya geciktirecek, önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözleşme, tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya teknik destek uygulamasının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir.

 

Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde Ajans, uzman desteğinin maliyetinin ve/veya teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanmış olması halinde, o zamana kadar bu hizmet kapsamında ödenen tutarların tamamen ya da kısmen yararlanıcı tarafından karşılanmasını talep edebilir.

 

6. “Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, meri mevzuat hükümleri uyarınca, proje başvuru tarihi itibari ile vadesi dolmuş veya ödenmemiş sosyal sigorta primi veya vergi borcu olanlar uygun başvuru sahibi olamaz” denmektedir. Yapılandırma taahhüdü yeterli olabilir mi?

Hayır olamaz. Yararlanıcının sigorta pirim borcu olmadığını veya borçlarını yapılandırdığını gösterir belgeyi sözleşmenin imzalanması safhasında ibraz etme yükümlülüğü vardır.

 

7. Sonraki yıllar için teknik destek programları planlanıyor mu? Gelecek yıllar için olası teknik destek programlarının kapsamı ne olacaktır?

8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” kapsamında Ajansımız TR42 Bölgesinde,

• yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile

• diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları

için kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetlerini her yıl takip eden ikişer aylık dönemler için sağlayabilmektedir.

Mali olanaklar kapsamında gelecek yıllar için de aynı içeriğe sahip teknik destek programları yürütülmesi planlanmaktadır.

 

8. Bir kurum en fazla kaç projesi için teknik destek alabilir?

Bir başvuru sahibi, ilgili dönem içerisinde en fazla 1 (bir), ilgili yıl içerisinde ise en fazla 2 (iki) faaliyet için teknik destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 (bir ) destek alabilir.

 

9. Yabancı dil eğitimi uygun faaliyet olabilir mi?

Sunulan teknik destek faaliyetinin kapsamına bağlıdır.

Ajans yabancı dil kurslarına katılım veya herhangi bir yabancı dil kursunun düzenlenmesine ilişkin bir projeyi desteklemez. Yurtdışında düzenlenen uygulamalı yabancı dil eğitimlerine katılım da uygun faaliyet değildir.

Diğer taraftan, ilgili kurumun faaliyet alanına ilişkin olarak ilgili yabacı dildeki teknik terimlerin derlenmesi veya verilecek teknik yabacı dil eğitiminin içeriğinin oluşturulması gibi konular, projeler için Ajans tarafından belirlenen azami süreye bağlı olmak şartıyla, örnek teknik destek konuları olabilecektir.

 

10. Sözleşmeyi, proje sahibi adına kim imzalar?

Desteklenmesi öngörülen başvurular ve buna ilişkin ilke ve kurallar, Başvuru Sahibi ile Ajans adına Genel Sekreterin imzalayacağı bir sözleşmeye bağlanır. Başvuru sahibi adına sözleşmeyi kurumun/kuruluşun imza yetkisi olan veya imza yetkisi devredilen temsilcisi imzalar.

 

11. Aynı idari birim içindeki alt birimlerin hepsi başvuru yapabilir mi? Bu birimler kaç başvuru yapabilir?

Teknik destek programı başvuru rehberi Bölüm 2.1.1’de, uygun başvuru sahiplerinden kamu kurum ve kuruluşları için tüzel kişiliği haiz olma şartı aranmayacağı belirtilmektedir. Buna göre, herhangi bir kamu tüzel kişiliğinin bünyesinde bulunan alt birimler de başvuru sahibi olarak kabul edilir. Bu durumda başvuru sahibi tarafından yapılan proje başvurularının sayısı hesaplanırken alt birimin başvuru sahibi sıfatıyla yaptığı başvuruların sayısı dikkate alınacaktır.

 

12. Paydaşlar ve ortaklar arasındaki farklar nedir?

Paydaşlar: Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da kuruluşların hepsi projenin paydaşları olarak tanımlanır. Bir projenin başarılı veya başarısız olmasından bir şekilde etkilenecek tüm bireyler, insan grupları, kurumlar veya firmalar  “Paydaşlar” olarak tanımlanır. Proje hazırlık sürecinde sorun analizinden sonra paydaş analizi yapılmaktadır. Paydaşlar analiz edilirken;

• şahıs/grup/kurumlar proje ile ilgilerine göre belirlenir,

• bu şahıs/grup/kurumların proje için önemli olan beklentileri, katkıları ve risk unsurları tanımlanır.

 

Proje Ortakları: Projeyi uygulayan ve projeye destek veren kişi, topluluk, örgüt ve kurumlardır. Teknik destek programı kapsamında Başvuru Sahibinin ortakları, teknik destek başvurusunun tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilirler. Ortaklar, Programın başvuru rehberinde Başvuru Sahipler için uygunluk kriterlerinin belirtildiği Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “Ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesinde (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,” dışında, Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

 

13.  Bir başka kurum ya da kuruluş adına aracı olarak proje sunulabilir mi?

Teknik destek programı başvuru rehberi Bölüm 2.1.1’de belirtildiği üzere, Başvuru Sahibinin teknik destek başvuru sürecinden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi gerekmektedir.

 

14.  Doğrulanabilir gösterge nedir?

Projenin sonuçlarının, amacının ve hedeflerinin ölçülebilir terimlerle tanımlanmasıdır. Performans ölçücüsü olarak hedeflerin başarılı bir biçimde yerine getirilmesini nasıl izleneceğini gösterir.  Göstergeler, kullanıcının ihtiyacına uygun, toplanması/kullanılması/anlaşılması kolay, tanımı net, birbirinden bağımsız ve olabildiğince az olmalıdır. Göstergeler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır.

Belirli: Temel göstergeler belirli ve projenin değiştirmeyi gözettiği koşullarla ilişkili olmalıdır.

Ölçülebilir: Kesin oldukları için nicelik belirten göstergeler tercih edilmelidir. Ancak gelişmeye ilişkin göstergeleri nicelik olarak göstermek zor olabilir. Bu durumda nitelik belirten göstergeler kullanılmalıdır.

Ulaşılabilir: Gösterge, uygun toplama yöntemleri kullanılarak makul bir maliyette ulaşılabilir olmalıdır.

Amaca Uygun: Göstergeler, veriyi kullanacakların yönetim bilgisi ihtiyacına uygun olmalıdır.

Zamanı Belirlenmiş: Bir gösterge, yönetsel kararları etkilemek için doğru zamanda toplanmalı ve rapor edilmelidir.

 

15. Genel hedefler ve özel amaç arasındaki farklar nelerdir?

Genel Hedefler: Projenin amacının katkıda bulunacağı ideal durumu ifade eden ve uzun dönemde gerçekleşebilecek yüksek seviyedeki hedeflerdir. Projenin yararlanıcılar, toplum, bölge ve ülke açısından önemini belirtir. Bir proje birden çok genel hedefe hizmet edebilir.

Proje Amacı: Proje amacı, net olarak tanımlanmış olmalıdır. Özgün, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi olan ve belli bir zaman ve yere bağlı olarak tanımlanır. Projenin sonucunda gerçekleşir. Yararlanıcıların bu projeye neden ihtiyaç duyduklarını ifade eder. Projenin tek bir amacı vardır.

 

16. Mantıksal çerçeve matrisinin (zamansal) ifadeleri değerlendirme süreci için önem arz eder mi?

Mantıksal çerçeve, proje tasarımını ortaya koymaktadır. Proje kapsamında hangi soruna çözüm geliştirileceğini, bu çözümden kimlerin faydalanabileceğini, projenin mevcut durumda nasıl bir ilerleme kaydedeceğini ve tüm bunların hangi faaliyetler ile başarılacağını ortaya koyar. Diğer bir ifade ile projenin başarılı bir şekilde tasarlandığını ölçmek için kullanılır.

 

Bu kapsamda, değerlendirme sürecinde mantıksal çerçeve bir bütün olarak ele alınır. Çerçevenin bütünlüğü açısından ise ifadeler önem taşır. Dolayısıyla, mantıksal çerçeve ifadeleri ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmaz; ancak proje tasarısını ortaya koyduğundan genel başarı açısından önem arz eder.

 

17. Herhangi bir sebeple desteklenmeyen bir projenin daha sonraki Ajans destek programlarından herhangi birinden destek almak üzere sunulması mümkün müdür?

Proje önerilerinin,  Ajansın açıklayacağı destek programlarının amaç ve öncelikleri ile uygun olması esastır. Bu kapsamda, ilgili projenin hangi nedenle reddedildiği Başvuru Sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Usule ilişkin sebeplerle elenen bir projenin, takip eden teknik destek programına usulüne uygun olarak başvuru yapması mümkündür. Diğer taraftan, esasa ilişkin bir gerekçe ile elenen projenin (örneğin İlgililik bölümü için konulan 20 puan önkoşulunun sağlanamaması) bir sonraki program kapsamında başarılı bulunması söz konusu olamayacaktır.

 

18. Ajansın standart bir yetki/izin belgesi var mıdır?

Hayır, yoktur.

 

19. İlçedeki idari birimler, ildeki üst birimlerinden (örneğin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden) izin alır mı?

İzin niteliğinde olmasa dahi, başvuru yapacak her idari birim, en üstteki kamu tüzel kişiliğini ilde ya da ilçede temsil eden hizmet birimlerinin durumdan haberdar edildiğini beyan eder. Teknik Destek Talep Formu Bölüm 6’da yer alan “başvuru sahibi beyanı” bu hususu da kapsar. 

 

20. İlçedeki alt kademede bulunan idari birimler yetki izin belgesini ildeki/ilçedeki üst birimlerin hangisinden temin eder?

Belgenin ilçe hizmet biriminden alınması yeterli olacaktır. Örneğin bir ilköğretim okulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün durumdan haberdar edildiğini belgeleyen bir yazıyla Başvuru Sahibi olabilir. 

 

21. Başvuru Formunun eklerinden olan (EK-B) “Faaliyete İlişkin Taahhütname” nedir?

Bu belge, başvuru aşamasında alınan bir belgedir. Projelerin değerlendirme sürecinden başarılı şekilde sözleşme aşamasına ulaştığında Ajans ile Başvuru Sahipleri arasında imzalanması gerekli olan sözleşmenin, başvuru sahiplerinden başvuru aşamasında istenen bir belgedir. Dolayısıyla Ajans, değerlendirme sürecinde başarılı olan başvuru sahiplerinden ayrıca sözleşmeye ilişkin bir belge istememektedir.

 

Ajans açısından gereklidir ve önemlidir, çünkü ilgili projenin yürütülmesinden sorumlu personelin nitelikler faaliyetin değerlendirilmesi açısından önemlidir.

 

22. Başvuru Formunun eklerinden olan (EK-C) “Teknik Destek Faaliyeti İçin Destekleyici Belgeler” başvuru sırasında sunulması zorunlu belgelerden midir?

Bu belge başvuru sahiplerinin yetkili organları tarafından (Meclisler, Yönetim Kurulu vb.) karar alınmasının gerekmesi durumunda örnek olarak verilmiş olan metinlerin içeriklerinden yararlanılarak karar metinlerinin şekillendirilmesi mümkün olacaktır. Bu belge imza yetkisinin bir başka kişiye devrolunduğu takdirde belirtilen yerlerin imzalanıp doldurulması gerekmektedir.

 

23. Başvuru formunun eklerinden olan “Eğitim veya Danışmanlık İçeriği” belgesi başvuru sırasında sunulması gereken zorunlu bir belge midir?

Evet, zorunludur. Bu belge proje kapsamında yapılması planlanan faaliyetin

 

24. Önerilecek uzman(lar)/kurum(lar) yabancı olabilir mi?

Evet, olabilir. İlgili faaliyetin yürütülmesinde verimliliğin ve etkinliğin sağlanması esastır. Faaliyetin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak tüm uzman ve kurumlar Ajans tarafından değerlendirilecek ve görevlendirilecek uzman(lar)a/kurum(lar)a yürütecekleri faaliyetler için bir iş tanımı yapılacaktır.

 

25.  Aynı proje kapsamında birden fazla uzman görevlendirilmesi mümkün müdür?

Faaliyetlerin çeşitli ve farklı alanlarda uzmanlık gerektirmesi hallerinde mümkün olabilir.

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası