Yazdır

Avrupa Birliği Destekleri

Yolsuzluğun Önlenmesi Konulu Proje Teklif Çağrısı

Merkezi Finans ve İhale Birimi, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile birlikte IPA-I Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma programı altında yolsuzluk karşıtlığı ve etik davranış konuları ile ilgili farkındalık düzeyinin arttırılması ve savunuculuk ile lobi faaliyetleri yürütülmesi amacıyla “Prevention of Corruption and Promotion of Ethics Grant Scheme” adlı 2 aşamalı bir proje teklif çağrısı yayınlamıştır.

• İlk aşamada sadece Kavramsal Notlar (Concept Notes) sunulacaktır. Ön elemeden geçen Kavramsal Notların sahiplerinden Nihai Başvurularını (Full Application) sunmaları istenecektir. Proje Başvurularının İngilizce hazırlanması gerekmektedir. Programı tanıtıcı Bilgilendirme Toplantıları düzenlenecek olup toplantı takvimi ektedir.

Son başvuru tarihi: 13 Ekim 2014, Pazartesi; saat: 16.00

Rehber ve Başvuru Dokümanları: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.detPUB&aoref=136141

Kimler başvurabilir?
Türkiye veya AB üyesi ülkelerde kurulmuş, kuruluşu, personel ve idareci atamaları ile devletten bağımsız nitelikte, mali ve idari açısıdan özerk ve demokratik yapıda olan Dernekler ve Vakıflar

• Bir Başvuru Sahibi, bu çağrı kapsamında en fazla 2 başvuru yapabilir.
• Bir Başvuru Sahibi, bu çağrı kapsamında en fazla 1 projesi için destekten yararlanabilir.
• Bir Başvuru Sahibi, en fazla 1 projede Eş-Başvuru Sahibi olarak yer alabilir.
• Bir Eş-Başvuru Sahibi, en fazla 2 projede yer alabilir.
• Bir Başvuru Sahibi, Eş-Başvuru Sahibi veya Bağlı Kuruluş birden çok proje başvurusunda Bağlı Kuruluş olarak yer alabilir.
 

Ortaklık
• Başvurular ortaklı veya ortaksız olarak yapılabilir. Ortak sayısında bir üst limit olmamakla beraber projede net görev üstlenecek ve yönetilebilir sayıda ortak alınması tavsiye edilmektedir. Ortaklıkların sürdürülebilir olması için anlaşmalar ve protokoller gibi işbirliği çerçeve metinleri ile desteklenmesi tavsiye edilmektedir.
• Eş-Başvuru Sahipleri ile Bağlı Kuruluşlar (Ortaklar) Başvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerine tabidir.
• Bir derneğin/vakfın merkezi ile şubeleri aynı projede Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuru Sahibi olarak yer alamaz.
• Başvuru Sahibi ve Ortak-Başvuru Sahipleri, Bağlı Kuruluşlar (Affiliated Entities) ile birlikte hareket edebilir. Buna göre, Bağlı Kuruluşlar iki türlü olabilir.
                - Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibince doğrudan kontrol edilen kuruluşlar veya Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibince doğrudan kontrol edilen kuruluşlarca kontrol edilen kuruluşlar (ör. 1. ve 2. Derece Bağlı alt-şirketler) ya da Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibini kontrol eden kuruluşlar veya Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibini kontrol eden kuruluşları kontrol eden kuruluşlar (ör. 1. ve 2. Derece Bağlı üst-şirketler)
              - Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibinin ağ, federasyon, dernek vs. bir yapıda olması halinde bu ağın üyesi olan kuruluşlar ya da Başvuru Sahibi veya Eş-Başvuru Sahibinin üyesi olduğu ağ, federasyon, dernek vb. yapılar
• Bir Eş-Başvuru Sahibi, birden fazla projede yer alabilir.
• Bir Bağlı Kuruluş, birden fazla projede yer alabilir.
• Yukarıdaki kriterlere uymayan kurum ve kuruluşlar, projede İştirakçi olarak yer alabilirler. İştirakçiler, sadece seyahat giderleri ve günlük harcırahlardan yararlanabilirler.

Proje Süresi: Azami 15 ay (asgari 10 ay)

Proje uygulama yeri: Türkiye ve/veya AB üyesi ülkelerden biri veya birden fazlası

Desteklenen proje öncelikleri

• Etik ve Yolsuzluk hakkında kamu hizmetlerinden yararlananların farkındalık düzeyinin artırılması
             - Halkın genelini bilgilendirme faaliyetleri
              - Özel Sektörde kamu hizmetlerinden yararlananların farkındalığını artırıcı faaliyetler
              - Kamu sektörünün farkındalık düzeyini artırıcı faaliyetler
             - Kamu hizmetlerinden yararlanan belirli grupların etik ve etik konularla ilgili yasal düzenlemeler hakkında eğitilmesi
• Etik Konular ve Yolsuzluk hakkında savunuculuk ve lobi faaliyetleri
              - STKların etik ve yolsuzluk konuları ile ilgili izleme kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetler
              - Ulusal ve yerel düzeyde lobi faaliyetleri
              - Yolsuzluk veya etik olmayan davranış sonucu zarar görmüş kişilere hukuki destek ve/veya danışmanlık faaliyetleri
              - Etik konusu alanında STKlar, kamu kurumları ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Örnek proje faaliyetleri: Proje faaliyetleri aşağıdakiler ile sınırlı olmayıp fikir vermesi amacıyla paylaşılmaktadır. Projelerin tek bir faaliyete odaklanmaması ve çok sayıda faaliyeti uyumlu olarak içermesi gerekmektedir.

• Etik ve yolsuzluk konularının algılanması ile ilgili araştırma, değerlendirme ve izleme çalışmaları
• Yolsuzluk karşıtı ve etik konularıyla ilgili savunuculuk faaliyetleri
• Etik ve yolsuzluk konusu ile ilgili farkındalığı artırıcı eğitim faaliyetleri
• AB Ülkelerinden bilgi ve deneyim aktarımı
• Etik konusu ile ilgili farkındalık düzeyini artırıcı Seminer, Panel, Çalıştay vb. etkinlikler
• Toplumun farkındalık düzeyini artırıcı Basılı, Görüntülü ve/veya Sesli Yayınlar
• Ulusal veya yerel farkındalık artırıcı kampanyalar

Destek

• Gösterge bütçe:  € 500 bin

• Proje başına destek tutarı: Azami € 80 bin (asgari € 40 bin)

• Destekleme oranı: Azami %100 (Asgari %50)

Desteklenen harcama kalemleri
• Personel maliyetleri
• Ekipman ve ikmal malzemeleri (Uygun maliyetlerin azami %15’i)
• Seyahat ve harcırah
• Sarf malzemesi
• Projenin amaçları için Faydalanıcının alt-yüklenici ile yaptığı sözleşmelerden doğan maliyetler
• Yaygınlaştırma faaliyetleri, tercüme, basılı ürünlerin çoğaltılması, harcamalar için dış denetim, finansal işlemler, sigorta vb.
• Dolaylı maliyetler (Doğrudan maliyetlerin azami %7’si)
• Yedek akçe (Doğrudan maliyetlerin azami %5’i)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:
• Proje başvurusu hazırlamaya başlamadan önce Başvuru Rehberi ve Hibe Sözleşmesi Genel Koşullarının okunması tavsiye edilmektedir.
• Proje Başvurularının İngilizce hazırlanması gerekmektedir.
• Hazırlanacak tüm projelerin tüm faaliyetlerinde cinsiyet eşitliğine dikkat edilmesi gerekmektedir.
• Küçük ölçekli farklılaştırma yapmak suretiyle yapılan kopya başvurular doğrudan elenebilecektir.
• Bu proje teklif çağrısı kapsamında proje başvurusu yapmak için PADOR kaydı gerekmemektedir.
• Kavramsal Notta belirtilen bütçe tutarı, Nihai Başvurudaki tutardan en fazla %20 oranında farklı olabilir.
• İştirakçiler ve Bağlı Kuruluşlar, proje kapsamında mal veya hizmet tedarikçisi (Alt Yüklenici) olamazlar.
• Bütçeler hazırlanırken vergilerin (KDV, ÖTV vs.) destek kapsamında yer almadığına dikkat edilmelidir. Hibe ödemesi vergiler düşüldükten sonra geri kalan uygun maliyetlerin %100’ü için yapılacaktır. Vergiler düşüldükten sonra geriye kalan tutar, vergiler dahil tutarın azami %90’ı olabilir.
• KDVnin hiçbir şekilde geri alınamaması, Verginin nihai faydalanıcı tarafından oluşmuş olması ve Proje teklifinde açıkça belirtilmiş olması halinde destek kapsamında talep edilebilir.
• Devlet memurları proje kapsamında istihdam edilemez ve proje bütçesinden maaş ödenemez. Ancak proje kapsamında görevlendirilen devlet memurlarının hibe faydalanıcısı veya ortaklarının bordrolu çalışanı olması ve söz konusu kurumlardan gerekli izinlerin alınmış olması durumunda ve diğer kamu görevlileri kendi kurumlarının tabi olduğu mevzuat çerçevesinde proje kapsamında istihdam edilebilirler.
• Proje kapsamında üçüncü taraflara alt-hibe sağlanamaz.
• Proje bütçelerinde gerçek değeri kesin olarak belirlenemeyen maliyet kalemleri için basitleştirilmiş maliyet seçenekleri (simplified cost options) kullanılacaktır. Basitleştirilmiş maliyet seçenekleri, birim maliyet (unit cost), götürü bedel (lump sum) veya bütçeye göre belirlenecek oran (flat rate) şeklindedir. Ör. Projede çalışacak kuruluş personelinin maaşları net olarak bilindiği için bu değer gerçek maliyet (actual cost) olarak bütçeye yansıtılacaktır. Ancak dış uzman veya uluslararası seyahat gibi net olarak önceden belirlenemeyen maliyet kalemleri için basitleştirilmiş maliyet seçeneklerinden istenilenler kullanılabilir. Dış uzman için referans bir değer birim maliyet olarak alınabilir. Öte yandan araç kiralama, ofis kiralama ve sarf malzemesi harcamaları vb. giderler için bütçe toplamının %x kadarı gibi sabit bir oran kullanılabilir. Proje bütçesinde Başvuru Sahibi ve varsa her bir Ortak-Başvuru Sahibinin Doğrudan Maliyetleri için bütçede gösterebilecekleri basitleştirilmiş maliyet toplamı yararlanıcı başına azami €60 bin’dir. Konu ile ilgili olarak Başvuru Dokümanı Eklerinin (Annexes) arasında yer alan “Annex H - Guidelines and Checklist for Assessing Budget and Simplified Cost Options for Union financed Grant Contracts” adlı dokümanın okunması tavsiye edilmektedir.
• Yedek Akçe, Sözleşme Makamının yazılı ön onayına istinaden kullanılabilir.

Başvuru ve Değerlendirme süreci:
• Bilgi talepleri için son tarih: 22 Eylül 2014
• Bilgi taleplerine yanıt vermek için son tarih: 2 Ekim 2014
• Kavramsal Notların sunulması için son başvuru tarihi: 13 Ekim 2014, saat: 16.00
• İdari kontroller ve Ön Teklif değerlendirmeleri hakkında Başvuru Sahiplerinin bilgilendirilmesi: 15 Aralık 2014
• Nihai Başvurular için son tarih: 9 Şubat 2015
• Nihai Başvuru Formu değerlendirmeleri hakkında Başvuru Sahiplerinin bilgilendirilmesi: 10 Nisan 2015
• Başarılı bulunan projelerin ilanı: 29 Mayıs 2015
• Sözleşmelerin imzalanması: 15 Haziran 2015

Not: Kavramsal notların sunulması için son başvuru tarihinden sonraki tarihler referans olarak verilmekte olup kesin değildir.

Başvuru adresi: Bkz. Başvuru Rehberi s.19 – 20.

Bilgi Talepleri için: pcp@cfcu.gov.tr (Bilgi taleplerinde proje teklif çağrısı kodunun “CFCU/TR2012/0123.01-02- Prevention of Corruption and Promotion of Ethics (PCP)” yer alması gerekmektedir. Bilgi talepleri için son tarih: 22 Eylül 2014)

Etkinlik Takvimi
Anket
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Adres : Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A 41050 İzmit - KOCAELİ
Tel : 0.262.332 01 44
Faks : 0.262.332 01 45
E-mail : info@marka.org.tr
Tüm Hakları T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansına aittir. Copyright © 2012

Site Haritası