Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Mustafa ÇÖPOĞLU

 • 1969 yılında Sakarya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ordu/ Ünye’de tamamladı.
 • 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.
 •  Aynı yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda İş Müfettişi olarak çalışma hayatına başladı.
 • 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı.
 • 1998 yılında aynı anabilim dalında “Doktora” ünvanını elde etti.
 • 2001-2002 yılları arasında, geçici görevle, TBMM Genel Sekreterliğinde Danışman olarak görevlendirildi.
 • 2005-2013 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde önce Teftiş Kurulu Başkanı, ardından Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.
 • 2014 yılı Ocak ve Nisan aylarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.
 • Nisan 2014 – Ocak 2017 tarihleri arasında Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.
 • 27 Mart 2017 tarihi itibarıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak görevine devam etmektedir.
 • 2020 yılında Sosyal Politika alanında “Doçent” ünvanını elde etti.
 • İyi derecede İngilizce bilmektedir.
 • Evli ve iki çocuk babasıdır.

Genel Sekreterlik

Görev ve Yetkleri

 • Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
 • Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
 • Ajans gelirlerini toplamak, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenen usul ve esaslar ile ilgili diğer mevzuata ve bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak,
 • Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek,
 • Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek, malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek,
 • Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak,
 • Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
 • Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
 • Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek,
 • Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek,
 • Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak,
 • Ajansın sekreterya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek,
 • Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak,
 • Yönetim kurulu toplantılarına katılmak,
 • Program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesi ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımlara ilişkin olarak yönetim kuruluna teklif sunmak,
 • Bütçe sonuçlarını bütçe döneminin bitiminden sonraki Mart ayı içinde yönetim kuruluna sunmak,
 • Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansını denetlemek ve kalkınma kuruluna ve yönetim kuruluna iç denetim raporu sunmak.
Güncel haber ve duyurulardan haberdar olmak için Bültene abone olun